O projekcie

?Wspólna sprawa ? Twój sukces?

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia) oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest on do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Termin realizacji:

1 czerwca 2010 ? 30 kwietnia 2012r.

 

Cel ogólny:

Założeniem projektu jest zmniejszenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości na Obszarach Słabych Strukturalnie powiatu człuchowskiego (miasto i gmina Debrzno, miasto i gmina Czarne, gmina Człuchów, gmina Koczała, gmina Przechlewo, gmina Rzeczenica) poprzez udzielenie w ciągu 23 m-cy wsparcia w formie szkoleń rozwijających kompetencje, doradztwa oraz udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej maksymalnie w wysokości 40 tys. zł i wsparcia pomostowego.

 

Cele szczegółowe:

- budowanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych realizowane m.in. przez dostarczanie wiedzy nt. funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości dla max. 200 osób,

- udzielanie wsparcia 25 osobom zamierzającym rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą, obejmującego: pomoc finansową ? dotacje inwestycyjne dla 20 osób maksymalnie w wysokości 40 tys. zł, wsparcie pomostowe: podstawowe - 20 osób, przedłużone - 15 osób, wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działań - 25 osób przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zamieszkałe na terenie Obszarów Słabych Strukturalnie powiatu człuchowskiego woj. pomorskiego (miasto i gmina Debrzno, miasto i gmina Czarne, gmina Człuchów, gmina Koczała, gmina Przechlewo, gmina Rzeczenica) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należące do jednej i/lub więcej z poniższych grup:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia w okresie od 1-12 m-cy,
  • osoby bezrobotne do 25 r.ż.,
  • osoby po 45 r.ż.,
  • niepełnosprawne osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • bezrobotne kobiety,
  • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie do projektu,
  • mieszkańcy w/w obszarów stanowiący grupy docelowe, tzn. osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko ? wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Działania:

1) KAMPANIA INFORMACYJNO ? PROMOCYJNA (VI 2010 ? IV 2012)

2) REKRUTACJA BENEFICJENTÓW POMOCY (VIII-IX 2010)

- rekrutacja przebiegać będzie 4-etapowo wg zasad określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie:

ETAP I

- przyjęcie 200 aplikacji (formularzy rekrutacyjnych) zawierających następujące dane: dane osobowe, status kandydata w chwili przystąpienia do projektu, informacje nt. planowanego przedsięwzięcia i jego kosztów.

ETAP II

- weryfikacja przyjętych aplikacji wg kryteriów formalnych (przynależność do jednej i/lub więcej w/w grup docelowych). Weryfikacji dokona Zespół Zarządzający Projektem.

ETAP III

- ocena złożonych w I ETAPIE aplikacji pod kątem merytorycznym oraz indywidualna rozmowa z uczestnikami. Ocenie zostaną poddane predyspozycje do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wysoki poziom motywacji do prowadzenia działalności, orientacja w branży, innowacyjność pomysłu, wykształcenie, doświadczenie, elastyczność, realność planowanego przedsięwzięcia,

- Etap III prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną składającą się z doradcy zawodowego, koordynatora merytorycznego, asystenta koordynatora merytorycznego i przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia,

- zostanie utworzona 25 osobowa lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz 3 osobowa lista rezerwowa.

ETAP IV

- ocena przez Komisję Rekrutacyjną 25 biznesplanów, Indywidualnych Planów Działania i rozmowa z Beneficjentami Pomocy - wybór 20 (13K, 7M) osobowej grupy, która otrzyma jednorazową dotację inwestycyjną.

 

3) PROWADZENIE SZKOLEŃ (XI 2010- I 2011)

*?Moja firma?- 80h zajęć teoretycznych i praktycznych- przygotowanie do utworzenia biznesplanów przyszłej samodzielnej działalności zawodowej Beneficjentów Pomocy.

 

Bloki tematyczne:

- Program płatnik (20h),

- Jak założyć działalność gospodarczą (15h),

- Biznesplan (18h),

- Marketing, reklama (5h),

- Obsługa klienta (8h),

- Prawo pracy z modułem dotyczącym polityki równości szans w firmie (10h),

- Psychologia (4h).

 

4) DORADZTWO (XI 2010- III 2011)

  a) doradztwo zawodowe - 77h, w tym 2h doradztwa grupowego oraz 75h indywidualnego (3h/os.), podczas którego opracowane zostaną Indywidualne Plany Działań dla każdego uczestnika,

  b) doradztwo merytoryczne i finansowe - 250 h doradztwa obligatoryjnego (10h/os.) w trakcie którego doradcy pomogą w przygotowaniu biznesplanu - podlegających ocenie Komisji Rekrutacyjnej i założeniu działalności gospodarczej w okresie XI 2010- III 2011,

  c) doradztwo fakultatywne - 192h (16h/m-c) dla osób potrzebujących pomocy w przygotowaniu wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe i rozliczeniu dotacji inwestycyjnej.

 

5) UDZIELANIE JEDNORAZOWYCH DOTACJI INWESTYCYJNYCH, PODSTAWOWEGO I PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (III 2011- III 2012)

- wybrana 20-osobowa grupa otrzyma jednorazową dotację inwestycyjną maksymalnie w wysokości 40 tys. zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe. Przedłużone wsparcie pomostowe otrzyma 15 osób.

Warunkiem koniecznym ubiegania się przez Beneficjentów Pomocy o wsparcie finansowe jest uczestnictwo w cyklu szkoleń ?Moja firma? oraz spotkaniach doradczych obligatoryjnych!!!

 

6) SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

- w ostatnim miesiącu realizacji projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu dla Beneficjentów Pomocy, Zespołu Zarządzającego Projektem, donatora i mediów. Wydrukowana zostanie broszura podsumowująca całe przedsięwzięcie, którą otrzyma każdy uczestnik.