Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań wynikających z umowy:

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych

 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o wysokości otrzymywanej pomocy de minimis

 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej:

Biznesplan:

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Lista osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową:

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu po procedurze odwoławczej:

Wstępna lista rankingowa:

Formularz zgłoszeniowy:

Regulamin:
Załączniki:
Inne: