Aktualności - lipiec-grudzień 2011


 • UWAGA

  Wniosek  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami uczestnicy projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces? mogą  przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie Stowarzyszenia  ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? .

  Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony nie później niż do 15 dnia piątego miesiąca otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.

  Do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy załączyć:

  1. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  2. Sprawozdanie finansowe ? bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe ? uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny ? ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej beneficjenta pomocy;
  3. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielania pomoc de minimis - Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych;
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego ? równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych
  5. Lub  Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
  Przedłużone wsparcie pomostowe - 08.07.11 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  lipiec 2011

  DORADZTWO MERYTORYCZNE:
  p. Dorota Adamiak-Kolat  - 12.07.2011 godz. 16.00-18.00
  30.07.2011 godz. 11.00-13.00

  p. Kinga Przełożna ? 12.07.2011 godz. 16.00-18.00
  28.07.2011 godz. 16.00-18.00

  DORADZTWO FINANSOWE:
  p. Anna Mikulska ? 06.07.2011 godz. 17.00-19.00
  12.07.2011 godz. 17.00-19.00
  13.07.2011 godz. 17.00-19.00
  19.07.2011 godz. 17.00-19.00
  20.07.2011 godz. 17.00-19.00

  Harmonogram spotkań doradczych - 08.07.2011 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  sierpień 2011

  DORADZTWO MERYTORYCZNE:
  p. Dorota Adamiak-Kolat  - 06.08.2011 godz. 08.00-11.00
  20.08.2011 godz. 08.00-13.00

  p. Kinga Przełożna ? 19.08.2011 godz. 16.00-19.00
  24.08.2011 godz. 16.00-19.00
  30.08.2011 godz. 16.15-18.15

   

  DORADZTWO FINANSOWE:
  p. Anna Mikulska ? 02.08.2011 godz. 17.00-19.00
  03.08.2011 godz. 17.00-19.00
  09.08.2011 godz. 17.00-21.00
  23.08.2011 godz. 17.00-19.30
  24.08.2011 godz. 17.00-18.30
  30.08.2011 godz. 17.00-19.00
  31.08.2011 godz. 17:00-19.00

  Harmonogram spotkań doradczych - 30.07.2011 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  wrzesień 2011


  DORADZTWO MERYTORYCZNE:

  p. Dorota Adamiak-Kolat  - 16.09.2011 godz. 17.00-19.00
  30.09.2011 godz. 17.00-19.00

  p. Kinga Przełożna ? 16.09.2011 godz. 17.00-19.00
  30.09.2011 godz. 17.00-19.00


  DORADZTWO FINANSOWE:
  p. Anna Mikulska ? 13.09.2011 godz. 17.00-18.00
  20.09.2011 godz. 17.00-19.30
  27.09.2011 godz. 17.00-19.30
  28.09.2011 godz. 17.00-19.00

  Harmonogram spotkań doradczych - 06.09.2011 r.
 •  
  UWAGA

  Poniżej prezentujemy wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączonych rachunków zysków i strat i sprawozdań finansowych
  złożonych przez uczestników projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?.
   
  Wyniki ? przedłużone wsparcie pomostowe

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  październik 2011


  DORADZTWO MERYTORYCZNE:

  p. Dorota Adamiak-Kolat ? 21.10.2011 godz. 16.00-20.00
  p. Kinga Przełożna ? 21.10.2011 godz. 16.00-20.00

  DORADZTWO FINANSOWE:
  p. Anna Mikulska ? 25.10.2011 godz. 17.00-19.00
  26.10.2011 godz. 17.00-19.00  Harmonogram spotkań doradczych - 02.10.2011 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  listopad 2011


  DORADZTWO MERYTORYCZNE:
  p. Kinga Przełożna ? 25.11.2011 godz. 15.00-19.00


  DORADZTWO FINANSOWE:
  p. Anna Mikulska ? 22.11.2011 godz. 17.00-19.00
  23.11.2011 godz. 17.00-19.00


  Harmonogram spotkań doradczych - 18.11.2011 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  grudzień 2011

  DORADZTWO MERYTORYCZNE:
  p. Dorota Adamiak-Kolat ? 16.12.2011 godz. 16.00-20.00
  21.12.2011 godz. 16.00-20.00                
  p. Kinga Przełożna ? 16.12.2011 godz. 16.00-20.00


  DORADZTWO FINANSOWE:

  p. Anna Mikulska ? 13.12.2011 godz. 17.00-19.00
  14.12.2011 godz. 17.00-19.00
  15.12.2011 godz. 17.00-19.00
  20.12.2011 godz. 17.00-19.00
  21.12.2011 godz. 17.00-19.00

  Harmonogram spotkań doradczych - 02.12.2011 r.

 • Informacja!

  Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? obecnie

  nie prowadzi naboru aplikacji zgłoszeniowych do projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?


  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI ?Rynek pracy otwarty dla wszystkich? Działanie 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia?).

  Rekrutacja uczestników do w/w projektu została zakończona 08.10.2010r.

  Osoby powołujące się na Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? oraz proponujące zakup Formularzy Rekrutacyjnych nie są naszymi reprezentantami.
  Informacja! - 02.12.2011 r.
powered by negetics