Aktualności - styczeń-czerwiec 2011

 •  
  HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z CYKLU ?MOJA FIRMA? - STYCZEŃ 2011
   
  • 13.01.2011r. od  13.45 do 17.45 ? TRENER p. Marcin Kumiszcza (Program płatnik)
  • 14.01.2011r. od    8.00 do 16.00 ? TRENER p. Marcin Kumiszcza   (Program płatnik)
  • 15.01.2011r. od    8.00 do 16.00 ? TRENER p. Marcin Kumiszcza   (Program płatnik)

  • 17.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Helena Mazur
  • 18.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Wiesława Kloska
  • 19.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Helena Mazur
  • 20.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Wiesława Kloska
  • 21.01.2011r. od 8.00 do 16.00 ? TRENER p. Helena Mazur/ Wiesława Kloska

  UWAGA!!!
  W przypadku, kiedy liczba nieobecności podczas spotkań szkoleniowo ? doradczych danego uczestnika projektu przekroczy 20%, osoba ta jest automatycznie wykluczona z dalszego
  udziału w projekcie.
  Harmonogram Szkoleń - Styczeń 2011
 •  

  W dniu 07.01.2011r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Ogrodowej 26 w Debrznie odbędzie się kolejne szkolenie dla uczestników projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?.

  Szkolenie z cyklu ?Moja firma? zostanie przeprowadzone przez p. Wiesławę Kloska.

  Obecność obowiązkowa !!!

  Prosimy również o dostarczenie zaległych dokumentów niezbędnych do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i spotkania doradcze oraz zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi.

  Szkolenie "Moja Firma" - 03.01.2011 r.
 •  
  UWAGA
   

  W zakładce Dokumenty do pobrania pojawił się Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).

  Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej należy złożyć razem z biznesplanem (Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych), harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem (Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) oraz zaświadczeniem o wykonaniu usługi szkoleniowo-doradczej wystawionym przez Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno?.

  O terminie składania wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestnicy projektu zostaną poinformowani pisemnie na wskazany adres do korespondencji, ponadto informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces? oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno?.

  Załącznik nr 6 - 28.01.2011 r.
 •  
  UWAGA
   
  Wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną wraz z biznesplanem, harmonogramem rzeczowo ? finansowym, zaświadczeniem o wykonaniu usługi szkoleniowo ? doradczej wystawionym przez Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? oraz  Indywidualnym Planem Działania  uczestnicy projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces? mogą przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? przy ul. Ogrodowej 26 w terminie od 14 marca 2011r. do 18 marca 2011r. w godz. od 8.00 do 16.00.

  W obu przypadkach decyduje data wpływu.
  Jednorazowa dotacja - 14.02.2011 r.
 •  
  UWAGA
   
  Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej
  dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?.
   
  Wyniki - dotacja jednorazowa - 31.03.2011 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCĄ FINANSOWYM
  - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  kwiecień 2011

  DORADZTWO FINANSOWE:
  p. Anna Mikulska - 29.04.2011  godz. 17.00 ? 20.00

  Harmonogram spotkań doradczych - 07.04.2011 r.
 •  
  UWAGA
   
  Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces? mogą przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Sekretariacie Stowarzyszenia ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno? przy ul. Ogrodowej 26 w terminie od 18 kwietnia 2011r. do 20 kwietnia 2011r. w godz. od 8.00 do 16.00.

  Do w/w wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
  1. postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  2. kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Beneficjentowi ostatecznemu,
  3. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS,
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielana pomoc de mini mis ? załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych
  5. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty  100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) lub
  6. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent ostateczny przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
  Aktualizacja dokumentów - 07.04.2011 r.

 • UWAGA

  Poniżej prezentujemy listę osób rekomendowanych do otrzymywania podstawowego wparcia pomostowego w ramach projektu ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  Podstawowe wsparcie pomostowe - 30.04.2011 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  maj 2011

  DORADZTWO MERYTORYCZNE:
  p. Dorota Adamiak-Kolat  - 24.05.2011 godz. 16.00-18.00
  p. Kinga Przełożna ? 24.05.2011 godz. 16.00-18.00

  DORADZTWO FINANSOWE:

  p. Anna Mikulska ? 30.05.2011 godz. 17.00-19.30
  31.05.2011 godz. 17.00-19.30

  Harmonogram spotkań doradczych - 13.05.2011 r.

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z DORADCAMI MERYTORYCZNYMI ORAZ DORADCĄ FINANSOWYM - doradztwo fakultatywne dla uczestników projektu
  ?Wspólna sprawa ? Twój sukces?
  czerwiec 2011

  DORADZTWO MERYTORYCZNE:
  p. Dorota Adamiak-Kolat  - 21.06.2011 godz. 16.00-18.00
  p. Kinga Przełożna ? 21.06.2011 godz. 16.00-18.00

  DORADZTWO FINANSOWE:
  p. Anna Mikulska ? 21.06.2011 godz. 17.00-19.00
  28.06.2011 godz. 17.00-19.00

  Harmonogram spotkań doradczych - 14.06.2011 r.
powered by negetics